Fussingø Slot hjemmeside

Vedtægter

Vedtægter

 Vedtægter for

Foreningen "Fussingø-gruppen"
§ 1 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er "Fussingø-gruppen"
1.2 Foreningens hjemsted er Fussingø Slot, Vasevej 9, 8920 Randers NV. Randers
Kommune, Region Midt.
§ 2 Formål
2.1 Formålet med foreningen "Fussingø-gruppen" er:
• at udbrede kendskabet til Fussingø og dets historie gennem afholdelse af
forskellige arrangementer på Fussingø Slot
• At tilvejebringe økonomisk grundlag for slottets indvendige vedligeholdelse
gennem entreindtægter og salg fra udstillinger o.l.
• at være en naturlig og aktiv del af kulturlivet i Kronjylland
• at fremstå som et respekteret aktivitets- og kulturcenter til glæde for gæster
og samarbejdspartnere
§ 3 Medlemmer
3.1 som medlem af foreningen "Fussingø-gruppen" optages enhver, der ønsker at støtte
og yde en aktiv indsats til gavn for foreningens formål.
3.2 Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den årlige
generalforsamling.
3.3 Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser jvf.
Persondatalovens retningslinjer.
3.4 Indmeldelse og udmeldelse kan ske ved henvendelse til det bestyrelsesmedlem, der
varetager opgaven omkring medlemslister.
3.5 Foreningens bestyrelse har en rabatordning i forbindelse med evt. køb af kunst ved
udstillinger
3.6 Foreningen har udarbejdet Ide og arbejdsgrundlag for Fussingø-gruppen som alle
medlemmer forpligter sig til at respektere.
3.7 Foreningen kan foreslå personer, som har ydet en særlig indsats eller som har udvist
en særlig interesse, der i væsentlig grad har påvirket foreningens udvikling, at blive
udnævnt til æresmedlem af foreningen. Æresmedlemmer inviteres til alle
arrangementer og deltager gratis.
§ 4 Generalforsamling
4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned
og indkaldes med to ugers varsel ved mail/ brev til medlemmerne med
angivelse af dagsorden.
4.3 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har været medlem af
foreningen i mindst to år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4.4 Beslutninger træffes med almindeligt flertal, medmindre andet følger af denne
vedtægt.
4.5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest en uge før generalforsamlingen afholdes.
4.6 Dagsorden ved generalforsamling :
Valg af dirigent og referent
Formanden/bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
Regnskab fremlægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse og revisor
Eventuelt
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt,
og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet
anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen
afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet formanden til kendskab.
§ 6 Foreningens daglige ledelse ( bestyrelse)
6.1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formand
består af næstformand, sekretær, kasserer og op til 11 medlemmer. Bestyrelsen
vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges
6-7 medlemmer.
6.2 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og sekretær.
6.3 Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg, hvis opgave er at planlægge mødeaktivitet,
udarbejde dagsorden til møder og udarbejde udkast til emner der drøftes på
bestyrelsesmøder. Formanden er fast medlem af forretningsudvalget.
Forretningsudvalgets medlemmer vælges hvert år på første møde efter
generalforsamlingen.
6.4 For at være valgbar til bestyrelsen skal man have været medlem af foreningen i to år.
§ 7 Økonomi, regnskab, revision
7.1 Foreningens regnskab følger kalenderåret
7.2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.
7.3 Regnskabet føres af kasserer, der udarbejder et delregnskab efter hver udstilling,
og udarbejder foreningens årsregnskab.
7.4 Regnskabet revideres en gang årligt af den på generalforsamlingen valgte revisor.
7,5 Revisor kan kræve uanmeldt kasseeftersyn, når revisor ønsker dette.
7.6 Kassereren betaler de af bestyrelsen godkendte regninger og fører regnskab over
samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi
altid kan aflæses.
7.7. Nyindkøb drøftes og besluttes på bestyrelsesmøder.
§ 8 Tegningsret og hæftelse
8.1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et medlem af
forretningsudvalget.
8.2 Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig
hæftelse.
§ 9 Formue
9.1 I forbindelse med at Fussingø-gruppen organisatorisk ændres fra "gruppe" til
Foreningen Fussingø-gruppen, videreføres Fussingø-gruppens midler og løsøre til
Foreningen Fussingø-gruppen i følge Ide og arbejdsgrundlag for Fussingø-gruppen.
Indestående på de forskellige konti administreres efter den stiftende
generalforsamling af Foreningen Fussingø-gruppen
§ 10 Vedtægtsændringer
10.1 Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte, på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen
10.2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling hvori
ændringerne er vedtaget.
§ 11 Opløsning
11.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.
11.1 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de
i § 2 fastsatte formål, og en fortsat sikring af slottets indvendige vedligehold.
Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende
generalforsamling og godkendes af Naturstyrelsen Kronjylland.
§12 Eksklusion
§ 12.1 Såfremt et medlemsskab bliver til væsentlig ulempe for foreningens formål eller
virke og modarbejder foreningens formål, kan bestyrelsen ( med 2/3 af
medlemmerne) ekskludere der pågældende medlem. Eksklusionen kan indbringes for
generalforsamlingen.

Nyeste kommentarer

07.11 | 11:23

Hej Helle Jeg har skrevet til alle fussingø hjælperne, hvis vi finder Din ører...

07.11 | 05:36

Jeg var på besøg på Fussingø Slot søndag d.6 november. Her mistede jeg ...

10.10 | 09:37

Dejligt at der bliver mulighed for at deltage i aktiviteterne igen i år