Ny forening dannet den 9.11.2020

Fussingø-Gruppen har taget skridtet og organiseret sig i en forening. Vi har holdt stiftende generalforsamling og lavet vedtægter. Vi hedder stadig Fussingø-Gruppen, men når vi er en forening er der flere praktiske forbedringer, fx. vi kan søge fondsmidler og oprette Mobilepay. Den 14.6. 2021 afholdte vi vores første generalforsamling, hvor vores hjælpere er naturlige medlemmer, og alle andre af vores følgere er velkommen som medlemmer i foreningen.

Bestyrelsen består af

Inger-Lise Mørup
Formand og FU, koordinator for slotskoncert.
imorup332@gmail.com

Jytte Thomsen
Næstformand, FU og Kasserer
thomsembyvejen@hotmail.dk

Margit Rasmusssen
FU og koordinator Kreadage på slottet

Kirsten Byrge
FU, Kasserer, renovering og vedligehold

Karen Flarup Nielsen
Sekretær FU og koordinator for Påske udstillingen


Conny Hass
Koordinator for Kunsthåndværker udstilling


Jytte Nielsen
Guide

Bitten Larsen
Køkken

Karen Marie Lindgaard Severinsen
Adm. Hjemmeside og digitale medier, koordinator af julemarked.

Birthe Balsby
Koordinator for strikke Weekend

Ingrid Schøler Nielsen 

Bestyrelsesmedlem

Søren Dam Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem

Forretningsudvalget (FU) er udpeget af bestyrelsen, og medlemmerne er: Inger Lise Mørup, Jytte Thomsen, Kirsten Byrge, Margit Rasmussen, Karen Flarup. FU har til opgaver, at forberede dagsorden til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.


Vedtægter for foreningen "Fussingø-Gruppen"

§1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er "Fussingø-gruppen".

1.2 Foreningens hjemsted er Fussingø Slot, Vasevej 9, 8920 Randers NV. Randers Kommune, Region Midt.

§2 Formål

2.1 Formålet med foreningen "Fussingø-gruppen" er:

§3 Medlemmer

3.1 som medlem af foreningen "Fussingø-gruppen" optages enhver, der ønsker at støtte og yde en aktiv indsats til gavn for foreningens formål.

3.2 Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den årlige generalforsamling.

3.3 Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser jvf. Persondatalovens retningslinjer.

3.4 Indmeldelse og udmeldelse kan ske ved henvendelse til det bestyrelsesmedlem, der varetager opgaven omkring medlemslister.

3.5 Foreningens bestyrelse har en rabatordning i forbindelse med evt. køb af kunst ved udstillinger

3.6 Foreningen har udarbejdet Ide og arbejdsgrundlag for Fussingø-gruppen som alle medlemmer forpligter sig til at respektere.

3.7 Foreningen kan foreslå personer, som har ydet en særlig indsats eller som har udvist en særlig interesse, der i væsentlig grad har påvirket foreningens udvikling, at blive udnævnt til æresmedlem af foreningen. Æresmedlemmer inviteres til alle arrangementer og deltager gratis.

§4 Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med to ugers varsel ved mail/ brev til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

4.3 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har været medlem af foreningen i mindst to år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4 Beslutninger træffes med almindeligt flertal, medmindre andet følger af denne vedtægt.

4.5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen afholdes.

4.6 Dagsorden ved generalforsamling : Valg af dirigent og referent Formanden/bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse Regnskab fremlægges til godkendelse Behandling af indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelse og revisor Eventuelt

§5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet formanden til kendskab.

§6 Foreningens daglige ledelse (bestyrelse)

6.1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formand består af næstformand, sekretær, kasserer og op til 9 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 6-7 medlemmer.

6.2 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og sekretær.

6.3 Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg, hvis opgave er at planlægge mødeaktivitet, udarbejde dagsorden til møder og udarbejde udkast til emner der drøftes på bestyrelsesmøder. Formanden er fast medlem af forretningsudvalget. Forretningsudvalgets medlemmer vælges hvert år på første møde efter generalforsamlingen.

6.4 For at være valgbar til bestyrelsen skal man have været medlem af foreningen i to år.

6.5 Et bestyrelsesmedlem har mulighed for at indstille en kandidat til bestyrelsen, selv m vedkommende ikke opfylder kravene i § 6.5. For at vedkommende kan blive valgt til bestyrelsen, kræves enstemmighed fra den samlede bestyrelse.

§7 Økonomi, regnskab, revision

7.1 Foreningens regnskab følger kalenderåret

7.2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

7.3 Regnskabet føres af kasserer, der udarbejder et delregnskab efter hver udstilling, og udarbejder foreningens årsregnskab.

7.4 Regnskabet revideres en gang årligt af den på generalforsamlingen valgte revisor.

7,5 Revisor kan kræve uanmeldt kasseeftersyn, når revisor ønsker dette.

7.6 Kassereren betaler de af bestyrelsen godkendte regninger og fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses.

7.7. Nyindkøb drøftes og besluttes på bestyrelsesmøder.

§8 Tegningsret og hæftelse

8.1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et medlem af forretningsudvalget.

8.2 Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§9 Formue

9.1 I forbindelse med at Fussingø-gruppen organisatorisk ændres fra "gruppe" til Foreningen Fussingø-gruppen, videreføres Fussingø-gruppens midler og løsøre til Foreningen Fussingø-gruppen i følge Ide og arbejdsgrundlag for Fussingø-gruppen. Indestående på de forskellige konti administreres efter den stiftende generalforsamling af Foreningen Fussingø-gruppen

§10 Vedtægtsændringer

10.1 Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte, på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen

10.2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling hvori ændringerne er vedtaget.

§11 Opløsning

11.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.

11.2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål, og en fortsat sikring af slottets indvendige vedligehold. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling og godkendes af Naturstyrelsen Kronjylland.

§12 Eksklusion

§ 12.1 Såfremt et medlemskab bliver til væsentlig ulempe for foreningens formål eller virke og modarbejder foreningens formål, kan bestyrelsen ( med 2/3 af medlemmerne) ekskludere det pågældende medlem. Eksklusionen kan indbringes for generalforsamlingen.